informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Grupa BEST utrzymuje dynamiczne tempo rozwoju

Grupa BEST utrzymuje dynamiczne tempo rozwoju

Wyniki finansowe / 2017.10.12

W III kwartale 2017 roku spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności w Grupie BEST wyniosły 77,9 mln zł wobec 57,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 36% r/r. W pierwszych trzech kwartałach tego roku Grupa przeznaczyła ponad 200 mln zł na inwestycje i pozyskała nowe portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 1 668,5 mln zł. To o ponad 630 mln zł więcej niż wartość nominalna portfeli wierzytelności pozyskanych przez Grupę BEST w trzech pierwszych kwartałach 2016 roku (wzrost o 61% r/r).

 – Zarówno dane operacyjne, jak i wyniki finansowe odzwierciedlają dynamiczny wzrost skali działalności Grupy BEST w ostatnich kwartałach. Od początku 2017 roku obserwujemy znaczący wzrost spłat z portfeli wierzytelności, do czego bez wątpienia przyczyniły się zrealizowane inwestycje i dobra sytuacja gospodarcza. W III kwartale 2017 r. spłaty z posiadanych przez nas portfeli wyniosły 77,9 mln zł (wzrost o 36% r/r), a spłaty należne Grupie BEST – 67,2 mln zł (wzrost o 48% r/r). Utrzymywanie wysokiego poziomu spłat, a także silna pozycja kapitałowa pozwalają nam na realizację ambitnych planów rozwojowych. Tylko w III kwartale 2017 roku zainwestowaliśmy ponad 51 mln zł w nabycie nowych portfeli. Sukcesywnie pozyskujemy środki z publicznych emisji obligacji i jesteśmy zadowoleni,  że  nasze emisje cieszą się tak dużym powodzeniem wśród inwestorów. Utwierdza nas to w przekonaniu, że jesteśmy dla nich atrakcyjnym i wiarygodnym partnerem na rynku zarządzania wierzytelnościami. Duże nadzieje wiążemy także z rozwojem działalności na rynku włoskim, gdzie w połowie roku przeprowadziliśmy pierwsze inwestycje. Zakładamy, że do końca 2017 roku nakłady na inwestycje we Włoszech wyniosą około 20 mln euro, ale chcemy, aby poziom naszych inwestycji na tym rynku systematycznie wzrastał – mówi Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A.

Portfele wierzytelności nabyte przez podmioty z Grupy BEST oraz spłaty z nabytych portfeli wierzytelności

(mln zł)

1-3Q 2017

1-3Q 2016

Zmiana r/r

3Q 2017

3Q 2016

Zmiana r/r

Wartość nominalna nabytych portfeli wierzytelności

1668,5

1038,0

+61%

702,5

517,9

+36%

Koszt nabycia portfeli wierzytelności

200,2

138,6

+44%

51,4

54,2

-5%

Łączna wartość spłat z portfeli wierzytelności

209,5

169,1

+24%

77,9

57,4

+36%

Spłaty z portfeli wierzytelności należne Grupie BEST

176,4

132,7

+33%

67,2

45,4

+48%

źródło: best/informacjebranzowe.pl