informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Wyniki finansowe Lenovo w 3. kwartale roku finansowego 2017/18

Wyniki finansowe Lenovo w 3. kwartale roku finansowego 2017/18

Wyniki finansowe / 2018.02.02

Lenovo Group poinformowała o wynikach za trzeci kwartał roku finansowego zakończony 31 grudnia 2017 r. Przychody wyniosły 12,9 mld USD, co stanowi 6,3-procentowy wzrost w ujęciu rok do roku oraz 10-procentowy w porównaniu z drugim kwartałem roku finansowego 2017/2018. Firma Lenovo w dalszym ciągu odnotowuje wzrost przychodów działów PC and Smart Devices (PCSD) oraz Data Center Group (DCG). Dział Mobile Business Group (MBG) uzyskał wyniki zgodne z przewidywaniami na ten kwartał. Całkowity dochód przed opodatkowaniem Lenovo w tym kwartale wzrósł do 150 mln USD, co oznacza czterokrotne jego zwiększenie w porównaniu z ubiegłym kwartałem oraz 50-procentowy skok względem analogicznego okresu w roku ubiegłym. 

Zarząd Lenovo wiąże te wyniki z realizacją „trójfalowej strategii”, w której akcentuje się pozycję lidera w zasadniczych obszarach działalności, wzrost w kluczowych segmentach oraz inwestycje w nowe technologie. W omawianym kwartale firma Lenovo zwiększyła sprzedaż w segmencie PC i uzyskała solidne wyniki w segmentach centrów danych i urządzeń mobilnych, a także osiągnęła dynamiczny wzrost w rozwijających się obszarach technologii „urządzenie plus chmura” oraz „infrastruktura plus chmura”.

„Lenovo przyspiesza przekształcenia, dzięki którym chce zostać światowym liderem we wszystkich obszarach swojej działalności. Obserwujemy znaczną poprawę i wysokie wyniki w segmentach urządzeń inteligentnych i centrów danych, które należą do najciekawszych sektorów rynku technologii. Dynamika wzrostu obrotów, marż, zysków, innowacyjności, efektywności i doświadczeń klientów przerosła poziom z ubiegłego kwartału, a wyniki te potwierdzają słuszność realizowanej przez nas strategii” — powiedział Yang Yuanqing, prezes i dyrektor generalny Lenovo.

Dział PC and Smart Devices (PCSD) w dalszym ciągu wykazywał wysokie wyniki w trzecim kwartale. Firma Lenovo zaobserwowała mocną dynamikę oraz oznaki ogólnego pobudzenia rynku PC w skali światowej. Dane branżowe były zgodne z oczekiwaniami na ten kwartał, co potwierdza słuszność dążenia Lenovo do wykorzystywania możliwości wysokiego wzrostu w tym segmencie rynku. W ciągu tego kwartału firma kładła nacisk na wzrost dynamiki w obszarach nowych technologii, takich jak rzeczywistość rozszerzona (AR) i rzeczywistość wirtualna (VR). Flagowy zestaw AR Star Wars: Jedi Challenges opracowany we współpracy z firmą Disney potwierdza status Lenovo jako nowego lidera w sferze VR/AR.

Dział Data Center Group (DCG) Lenovo kontynuuje przekształcenia i nie tylko dotrzymał swoich zobowiązań już trzeci kwartał z rzędu, ale też osiągnął najwyższe przychody od dwóch lat. Na wyniki te wpłynęła dynamika rozwoju we wszystkich segmentach i regionach geograficznych.

Dział Mobile Business Group (MBG) Lenovo osiągnął w tym kwartale wyniki zgodne z oczekiwaniami pomimo niezwykle trudnej sytuacji konkurencyjnej w tej branży. Firma w swoich działaniach w tym obszarze ma podejście długofalowe i uważa, że aktualna strategia jest słuszna, ponieważ przynosi poprawę w krótszej perspektywie oraz trwały wzrost w perspektywie długoterminowej. Szczególnie wysokie wyniki odnotował region Ameryki Łacińskiej, w którym udało się firmie otrzymać wzrost o niemal 30 punktów w ujęciu rok do roku. 

Zysk brutto firmy wzrósł o 9,8% w ujęciu rok do roku do poziomu 1,8 mld USD, co stanowi poprawę o 8,6% w ujęciu kwartał do kwartału. Marża brutto wyniosła 13,5%, co oznacza drobny wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem. Zysk operacyjny wzrósł o 114 mln USD w ujęciu kwartał do kwartału. Podstawowa strata na akcję wyniosła 2,53 centa USA, czyli 19,72 centów hongkońskich, co wiąże się z jednorazowym, niegotówkowym obciążeniem fiskalnym w wysokości 400 mln USD. Wynika to z przeliczenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w USA w następstwie wprowadzonej niedawno w tym kraju reformy podatkowej. Zdaniem firmy niższa stawka podatkowa może z czasem przynieść korzyści oddziałom w USA.

WYNIKI POSZCZEGÓŁNYCH DZIAŁÓW BIZNESOWYCH

Dział PC and Smart Devices (PCSD):

 • Dostarczył 15,7 mln sztuk komputerów PC, utrzymując ten sam poziom w ujęciu rok do roku. Przychody wzrosły o 7,6% w porównaniu z ubiegłorocznym III kwartałem do 9,3 mld USD i o 10,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Jest to już piąty z rzędu kwartał wzrostu przychodów w ujęciu rok do roku. Firma zachowała najwyższe w branży poziomy marż.
 • Szczególnie dynamiczny, dwucyfrowy wzrost przychodów w ujęciu rok do roku odnotowano w regionach EMEA, Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej.
 • Niezwykle wysoki wzrost w Ameryce Łacińskiej zapewnił Lenovo udział w rynku na poziomie 20%, co firma zawdzięcza dynamicznemu rozwojowi w Brazylii.

Dział Data Center Group (DCG):

 • Uzyskał najwyższe przychody kwartalne w ciągu dwóch ostatnich lat na poziomie 1,2 mld USD, co oznacza wzrost o 16,7% w ujęciu rok do roku i 25,5% z kwartału na kwartał.
 • We wszystkich regionach geograficznych osiągnięto dwucyfrowy wzrost i zwiększenie marż. W Ameryce Północnej i regionie EMEA grupa odnotowała wzrost obrotów w ujęciu rok do roku już trzeci kwartał z rzędu.
 • W Chinach przychody i marże ponownie rosną w ujęciu rok do roku, na co wpłynęła stabilizacja działu rozwiązań hiperskalowych oraz sukcesy w dziedzinie wysokowydajnych systemów obliczeniowych (HPC) i infrastruktury definiowanej programowo.
 • Z danych TBR (Technology Business Research) wynika, że dział DCG już 8. kwartał z rzędu zajmuje pierwsze miejsce pod względem zadowolenia klientów korzystających z rozwiązań x86. Zespół ten pobił też 88 nowych rekordów świata pod względem wydajności — cztery razy więcej niż jakikolwiek inny podmiot w branży.

Mobile Business Group (MBG):

 • Przychody w wysokości 2,1 mld USD zmniejszyły się o 5% w porównaniu z poprzednim rokiem, ale utrzymały na tym samym poziomie w odniesieniu do poprzedniego kwartału.
 • Ameryka Łacińska pozostała mocnym filarem tej grupy i odnotowała dwucyfrowy wzrost przychodów (+37%) oraz wysoką rentowność.
 • Na całym świecie firma dostarczyła 5 milionów smartfonów Moto Z, a wskaźniki aktywności nabywców dodatków Moto Mods wzrosły o 64% w ujęciu rok do roku.
 • Firma Lenovo zaobserwowała umocnienie się marki Moto w Europie Zachodniej, na co wskazuje zwiększenie dostaw o 23% w porównaniu z tym samym okresem rok temu.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH

Za kwartał roku finansowego zakończony 31 grudnia 2017 r.

 (w milionach USD, poza wartościami w przeliczeniu na akcję)

 

 


III kw./17/18

 

III kw./16/17


ZMIANA ROK DO ROKU

Przychody

 

12 939

12 169

6%

Zysk brutto

 

1751

1595

10%

Marża zysku brutto

 

13,5%

13,1%

0,4 pkt

Koszty operacyjne

 

(1547)

(1457)

6%

Stosunek kosztów do przychodów

 

12,0%

12,0%

-

Zysk operacyjny

 

204

138

48%

Inne koszty pozaoperacyjne

 

(54)

(37)

48%

Dochód przed opodatkowaniem

 

150

101

48%

Opodatkowanie*

 

(425)

6

N/D

(Strata)/zysk za okres

 

(275)

107

N/D

Udziały niedające kontroli

 

(14)

(9)

65%

(Strata)/zysk przypadające na akcjonariuszy

 

(289)

98

N/D

Zysk na akcję (centy USA)
Podstawowy
Rozwodniony

 

 

(2,53)
(2,53)

 

0,90

0,90

 

N/D

N/D

* Zgodnie z procedurami księgowymi w kwartale III roku 2017/18 uwzględniono jednorazowe, niegotówkowe obciążenie fiskalne w wysokości 400 mln USD, które odzwierciedla przeliczenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w USA w następstwie wprowadzonej niedawno w tym kraju reformy podatkowej

źródło: lenovo/informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
 • agdrtv24
 • pięknydom24
 • informacje branżowe