informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Emisja obligacji Amiki

Emisja obligacji Amiki

Technologie / 2012.03.26

Zarząd spółki akcyjnej „Amica Wronki" poinformował o przeprowadzeniu kolejnej emisji obligacji Amica Wronki Spółka Akcyjna, w ramach Programu Emisji Obligacji Średnio - i Krótkoterminowych. Obligacje zostały zaoferowane inwestorom instytucjonalnym zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem emisji jest obniżenie kosztów oraz dywersyfikacja źródeł finansowania Spółki, a środki uzyskane z przedmiotowej emisji zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych. Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe, (jako obligacje zerokuponowe).

Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:

Seria 005/2012 - emisja o wartości 10.000.000 zł (dziesięciu milionów złotych), na którą składa się 100 obligacji o wartości nominalnej 100 tys. złotych każda obligacja;

  • 1. Data emisji: 23 marca 2012 roku;
  • 2. Data wykupu: 22 czerwca 2012 roku;
  • 3. Rentowność emisyjna - oparta na warunkach rynkowych.

[Wykup obligacji zostanie dokonany wg. wartości nominalnej Obligacji, w siedzibie agenta Emisji tj. w siedzibie banku BRE Bank S.A.]. Łączna wartość zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań, zgodnie z ostatnim sprawozdaniem okresowym wynosi 372 036 tys. złotych (raport okresowy za IV kwartał 2011 roku); w prognozowanej łącznej wartości zobowiązań, do czasu ostatecznego wykupu Obligacji wyemitowanej w ramach powyższej serii, Emitent przewiduje zmiany wynikające i związane z sezonowością popytu na poszczególne rodzaje produkowanego przez niego sprzętu AGD.

źródło: amica/agdrtv24.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe