informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
HP przedstawia cele dotyczące łańcucha dostaw, wspierających pozytywne zmiany społeczno-środowiskowe

HP przedstawia cele dotyczące łańcucha dostaw, wspierających pozytywne zmiany społeczno-środowiskowe

CSR / 2017.06.22

W połowie czerwca firma HP opublikowała raport dotyczący zrównoważonego rozwoju za 2016 r. – HP 2016 Sustainability Report. Raport przedstawia nowe inicjatywy, które mają ograniczyć jej globalny wpływ na środowisko poprzez 10-procentowe ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) Zakresu 3 w łańcuchu dostaw do 2025 r.

Jednocześnie firma przedstawiła dwa cele dotyczące odpowiedzialności w łańcuchu dostaw: 1) podwoić udział fabryk w programach zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw; 2) rozwinąć umiejętności i poprawić jakość życia 500 000 robotników zatrudnionych w fabrykach dostawców do 2025 r. Wszystkie trzy cele zostały określone w odniesieniu do 2015 r. Cele te odzwierciedlają ciągłe dążenie HP do tworzenia etycznych, zrównoważonych, stabilnych łańcuchów dostaw – w branży IT i nie tylko. Pełen raport jest dostępny pod adresem www.hp.com/sustainability.

W ramach ciągłego dążenia do pozytywnych zmian środowiskowych i społecznych chcemy ograniczyć ślad węglowy i upodmiotowić pracowników w naszym globalnym łańcuchu dostaw – powiedział Stuart Pann, Główny Dyrektor HP ds. Łańcucha Dostaw. Zobowiązujemy się zacieśnić współpracę z dostawcami jako kluczowymi partnerami, którzy pomogą nam wpleść zasady zrównoważonego rozwoju w każdy aspekt naszej działalności. Razem możemy wywołać zmiany, które przyniosą korzyści nam, naszym dostawcom i klientom, a także robotnikom fabrycznym i środowisku – dodaje Pann.

HP 2016 Sustainability Report przedstawia dotychczasowe postępy oraz nowe cele, które podkreślają dążenie firmy do zapobiegania zmianom klimatycznym i zwiększania dobrobytu pracowników. Najważniejsze punkty tegorocznego raportu to m.in.:

  • Cel ograniczenia o 10 proc. intensywności emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu dostaw

 Po kilku innych niedawno zapowiedzianych inicjatywach HP, które mają na celu zapobieganie globalnym zmianom klimatycznym, nowy cel HP dotyczący łańcucha dostaw zakłada zmniejszenie intensywności emisji GHG poprzez bezpośrednią współpracę z dostawcami. Pomoże to im spełnić surowe wymagania w zakresie zarządzania i przejrzystości, wyznaczyć własne cele oraz usprawnić współpracę i bieżącą działalność.

Odnawiając uczestnictwo w programie Climate Savers organizacji World Wildlife Fund (WWF), firma HP współpracowała ze specjalistami WWF, aby wyznaczyć uzasadnione naukowo cele emisyjne Zakresu 1 i Zakresu 2 oraz nowy cel redukcji emisji Zakresu 3 w łańcuchu dostaw. WWF wspiera te cele, potwierdzając rygor procesu określania celów HP.

Cele HP dla emisji Zakresu 1, 2 i 3 odpowiadają kryteriom inicjatywy Science Based Targets, u której HP zabiega o ich weryfikację.

Poprzednio ogłoszone cele HP związane z zapobieganiem zmianom klimatu to m.in.:

  • W 2017 r. firma wyznaczyła uzasadniony naukowo cel ograniczenia emisji GHG w swojej globalnej działalności o 25 proc. do 2025 r. w porównaniu z 2015 r.;
  • W 2016 r. przyjęto cel ograniczenia intensywności emisji GHG związanych z portfelem produktów HP o 25 proc. do 2020 r. w porównaniu z 2010 r.[1]
  • W 2016 r. firma zobowiązała się nabywać 100 proc. elektryczności ze źródeł odnawialnych, z przejściowym celem w wysokości 40 proc. do 2020 r.

Poprawa oddziaływania społeczno-środowiskowego poprzez upodmiotowienie osób pracujących  fizycznie

Dla firmy HP promowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-środowiskowego oraz efektywność łańcucha dostaw idą w parze. Nowy cel HP, który zakłada podwojenie udziału fabryk w programach zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw do 2025 r., ma zwiększyć zarówno liczbę, jak i zaangażowanie dostawców uczestniczących w tych programach. Dzięki temu firma HP będzie mogła lepiej mierzyć, raportować i wspierać działania dostawców w zakresie zwiększania standardów pracy, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a także trwale poprawić warunki w fabrykach.

Firma HP chce stwarzać szanse wszystkim osobom wytwarzającym jej produkty, zarówno na hali fabrycznej, jak i poza nią. We współpracy z organizacjami non-profit, rządami i partnerami biznesowymi HP prowadzi programy na rzecz bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa finansowego robotników oraz rozwoju ich umiejętności przywódczych. W 2016 r. w programach tych wzięło udział 45 700 robotników z fabryk dostawców, co zwiększyło ich ogólną liczbę do 123 700 od początku 2015 r.

W związku z tymi postępami nowy cel HP zakłada rozwinięcie umiejętności i poprawę jakości życia 500 000  osób pracujących fizycznie zatrudnionych w fabrykach dostawców do 2025 r. Odzwierciedla to długotrwałe zaangażowanie HP w dobrobyt pracowników łańcucha dostaw, z naciskiem na szczególnie wrażliwe grupy, w tym kobiety, uczniów oraz pracowników zagranicznych.

Od ponad dekady firma HP jest liderem branżowym, jeśli chodzi o rozwijanie innowacyjnych sposobów na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków środowiskowych w fabrykach dostawców – powiedział Pann. Nasze produkty są wytwarzane z poszanowaniem każdej osoby, która przyczynia się do wprowadzenia ich na rynek. Aktywnie działamy na rzecz ochrony i upodmiotowienia pracowników, odpowiedzialnie zaopatrujemy się w surowce, promujemy integrację i przejrzystość oraz doprowadzamy do trwałych, pozytywnych zmian u naszych dostawców – podsumowuje Pann.

W 2016 r. firma HP zajęła pierwsze miejsce w inauguracyjnym raporcie Know the Chain, który bada, jak firmy ICT chronią pracowników w swoim łańcuchu dostaw przed pracą przymusową. Zarówno w 2016, jak i 2017 r. firma HP znalazła się też na opublikowanej przez Gartner liście liderów łańcucha dostaw (Gartner Supply Chain Top 25), zdobywając 10 na 10 punktów w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu.

  • Pogłębione zaangażowanie na rzecz gospodarki okrężnej

HP szuka nowych sposobów projektowania, wytwarzania, użytkowania i odzyskiwania swoich produktów w miarę, jak zmienia model biznesowy i przestawia się na efektywniejszą gospodarkę okrężną i niskoemisyjną. Wcześniej w tym roku firma pogłębiła zaangażowanie na rzecz przejrzystości, publicznie ujawniając nazwy i lokalizacje swoich dostawców usług recyklingowych. Dotychczas firma poddała recyklingowi ponad 1,6 mln ton sprzętu i materiałów eksploatacyjnych – w tym 102 800 ton sprzętu i 17 100 ton wkładów atramentowych oraz kaset z tonerem w samym 2016 r. – i podjęła zobowiązanie (w 2016 r.) osiągnięcia progu 1,2 mln ton do 2025 r. Recykling to tylko jeden z elementów gospodarki okrężnej. Więcej informacji o tym, jak HP wykorzystuje innowacyjne technologie i nowe modele biznesowe, aby ograniczyć swój wpływ na środowisko znajduje się pod linkiem: http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/index.html

Zrównoważony rozwój w HP

Zrównoważony rozwój to podstawowa zasada, którą kieruje się  HP, motor innowacyjności i wzrostu firmy. Firma dba o to, aby wszystkie produkty i działania spełniały najwyższe standardy etyczne. Kładzie nacisk na zamknięty cykl innowacji, który zwiększa wydajność, ogranicza odpady oraz wspiera gospodarkę okrężną i niskoemisyjną. Wyznacza też kierunek zmiany, stwarzając możliwości i wspierając działania na rzecz bardziej sprawiedliwego i zintegrowanego społeczeństwa. Więcej informacji na ten temat znajduje się pod poniższym linkiem: http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/index.html. Z raportem dotyczącym zrównoważonego rozwoju za 2016 r. można zapoznać się na: www.hp.com/sustainability.

 


[1] Intensywność emisji GHG związanych z produktami HP to miara emisji GHG w całym cyklu użytkowania produktu, w przeliczeniu na jednostkę w przypadku systemów osobistych i na wydrukowaną stronę w przypadku drukarek, wyznaczona na podstawie przewidywanego użycia. Wartości te są następnie ważone przez wkład systemów osobistych i produktów drukujących w łączne przychody firmy. Emisje te reprezentują ponad 99 proc. jednostkowych produktów HP dostarczanych każdego roku, w tym notebooki, tablety, desktopy, terminale typu thin client, monitory, mobilne urządzenia komputerowe i stacje robocze, a także drukarki HP Inkjet, LaserJet, DesignJet, Indigo o Scitex, maszyny drukarskie PageWide i skanery. W 2016 r. firma przybliżyła się do wyznaczonego celu poprzez 19-procentowe ograniczenie intensywności emisji.

źródło: hp/informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe