informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Obroty na GPW - lipiec 2013

Obroty na GPW - lipiec 2013

Giełda / 2013.08.02

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie publikuje lipcowe dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW. Główny Rynek: Wartość obrotów sesyjnych akcjami na Głównym Rynku w lipcu 2013 r. wyniosła 15,9 mld zł i wzrosła o 1,2% wobec lipca 2012 r. Jednocześnie, średnie dzienne obroty sesyjne spadły o 3,2% z 714,7 mln zł w lipcu ub. r. do 691,9 mln zł w lipcu 2013 r. Wartość obrotów sesyjnych w pierwszych siedmiu miesiącach 2013 r. wzrosła względem analogicznego okresu w 2012 r. z 112,8 mld zł do 127,7 mld zł (tj. o 13,2%).

Całkowite obroty na Głównym Rynku akcji wyniosły w lipcu 2013 r. 18,9 mld zł i były o 1,8% niższe niż w lipcu 2012 r. (19,2 mld zł). Narastająco od początku roku obroty wyniosły 151,0 mld zł i były o 23,9% wyższe w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. W ciągu dwunastu miesięcy do końca lipca 2013 r. indeks WIG zyskał 16,8%, a od początku roku stracił 1,1%.

NewConnect

W lipcu 2013 r. łączna wartość obrotów na rynku NewConnect wzrosła o 69,2% z 53,9 mln zł w lipcu 2012 r. do 91,3 w lipcu 2013 r. Narastająco od początku 2013 roku wartość obrotów na NewConnect wyniosła 587,7 mln zł i była niższa o 29,0% w porównaniu do wartości osiągniętej w pierwszych siedmiu miesiącach 2012 r. NCIndex od początku roku stracił 9,8%, a w ciągu dwunastu miesięcy do końca lipca 2013 r. spadł o 11,5%.

Rynek Instrumentów Pochodnych2)

Kontrakty terminowe – miesięczny wolumen obrotu kontraktami na indeksy wyniósł w lipcu br. 0,56 mln szt. w porównaniu do 0,67 mln szt. w lipcu 2012 r. (spadek o 17,0%). Średni dzienny wolumen wyniósł 24,3 tys. szt. w lipcu 2013 r. i 30,6 tys. szt. w lipcu rok wcześniej. Liczba otwartych pozycji na indeksowych kontraktach terminowych wzrosła rok do roku o 26,0% do 107,5 tys. na koniec lipca 2013 r.. Narastająco od początku roku wolumen obrotu kontraktami indeksowymi wyniósł 4,9 mln szt., co w porównaniu z poziomem 5,7 mln szt. w okresie styczeń – lipiec 2012 r., oznacza spadek o 14,8%. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na akcje wzrósł w lipcu 2013 r. o 48,0% względem lipca 2012 r. (z 36,1 tys. szt. do 53,3 tys. szt.). Z kolei, wolumen obrotu kontraktami na waluty wyniósł 332,3 tys. szt. w lipcu 2013 r., co oznacza wzrost o 229,4% rok do roku. Opcje – w lipcu 2013 r. wolumen obrotu opcjami na indeks WIG20 wyniósł 62,5 tys. szt., co oznacza wzrost o 41,5% w porównaniu do lipca 2012 r. (44,2 tys. szt.). Narastająco od początku roku wolumen obrotu opcjami wzrósł o 37,9% z 341,9 tys. w okresie styczeń – lipiec 2012 r. do 471,4 tys. sztuk.

Rynek Instrumentów Dłużnych

Catalyst

Wartość notowanych emisji (obligacje korporacyjne, komunalne i listy zastawne) na koniec lipca 2013 r. wyniosła 56,7 mld zł wobec 48,2 mld zł w lipcu 2012 r. (wzrost o 17,6%). Miesięczna wartość obrotów sesyjnych wzrosła o 23,4%, ze 176,5 mln zł w lipcu 2012 r. do 217,8 mln zł w lipcu 2013 r.

Treasury BondSpot Poland

W lipcu 2013 r. obroty w transakcjach kasowych na rynku Treasury BondSpot Poland spadły rdr o 49,7% do 24,8 mld zł. Również w transakcjach warunkowych wartość obrotu spadła z 45,5 mld zł w lipcu 2012 r. do 28,3 mld zł w lipcu b. r.

Rynek Instrumentów Strukturyzowanych

Produkty strukturyzowane i certyfikaty inwestycyjne – wartość obrotu produktami strukturyzowanymi i certyfikatami inwestycyjnymi łącznie wzrosła o 128,5% z 11,2 mln zł w lipcu 2012 r. do 25,7 mln zł w lipcu 2013 r. ETF – w lipcu 2013 r. wartość obrotów jednostkami funduszy ETF wyniosła 10,2 mln zł wobec 10,8 mln zł rok wcześniej (spadek o 6,0%).

  • Energia elektryczna – wolumen obrotu w transakcjach terminowych na rynku energii elektrycznej wyniósł w lipcu 2013 r. 16,3 TWh i był dwukrotnie wyższy niż rok wcześniej. Jest to najwyższa miesięczna wartość wolumenu w transakcjach terminowych w tym roku. Narastająco od początku roku wolumen na rynku terminowym energii wzrósł o 105,2% i wyniósł 78,0 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu energią elektryczną wzrósł z 1,6 TWh w lipcu 2012 r. do 1,8 TWh w lipcu 2013 r. (o 12,3%).
  • Prawa majątkowe – miesięczny wolumen obrotu na rynku praw majątkowych spadł w lipcu 2013 r. względem lipca 2012 r. o 47,3% z 3,5 TWh do 1,8 TWh. W okresie styczeń – lipiec 2013 r. wolumen obrotu prawami majątkowymi wyniósł 29,5 TWh i był o 21,3% niższy wobec 37,5 TWh w analogicznym okresie 2012 r.
  • Gaz ziemny – łączny wolumen obrotu na rynku gazu wyniósł w lipcu 2013 r. 67,5 GWh (29,5 GWh w transakcjach spot i 37,9 GWh w transakcjach terminowych). Narastająco od początku roku całkowity wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł po lipcu 2013 r. 532,1 GWh.

W lipcu 2013 r. na GPW odbyły się 23 sesje giełdowe, o jedną więcej niż w lipcu 2012 r.

źródło: gpw/informacjebranżowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe