informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Olivia Centre opublikowała swój pierwszy raport ESG. Troska o społeczność, ekologia i bezpieczeństwo to znaki rozpoznawcze największego centrum biznesowego w Polsce
Olivia Centre w Gdańsku

Olivia Centre opublikowała swój pierwszy raport ESG. Troska o społeczność, ekologia i bezpieczeństwo to znaki rozpoznawcze największego centrum biznesowego w Polsce

CSR / 2022.11.21

Olivia Centre opublikowała swój pierwszy raport ESG. Troska o społeczność, ekologia i bezpieczeństwo to znaki rozpoznawcze największego centrum biznesowego w Polsce

Gdyby rynek nieruchomości na wzór młodzieżowego słowa roku tworzył swój ranking najgorętszych tematów minionego roku to Enviromental, Social and Corporate Governence (ESG) byłby pojęciem plasującym się w ścisłej czołówce. Mimo, że pojęcie to odmieniane jest przez wszystkie przypadki w czasie każdej branżowej konferencji i w licznych publikacjach związanych z rynkiem nieruchomości, to jedynie 33% przedstawicieli rynku opracowuje raporty określające ich dobre praktyki z zakresu zarządzania własną polityką ekologiczną i społeczną, a tylko 11% firm udostępnia je szerokiemu gronu odbiorców. W tym wąskim gronie właśnie znalazła się Olivia Centre, która 17 listopada opublikowała swoje pierwsze podsumowanie inicjatyw wpisujących się w politykę ESG.

Olivia Centre jest największym centrum biznesowym w północnej Polsce i jednym z największych w całym regionie Europy Centralnej i Wschodniej, które wciąż jest w fazie rozwoju. W jej skład wchodzi 9 budynków zlokalizowanych w centrum trójmiejskiej aglomeracji.  W ostatnich miesiącach w Olivii rozwijane były projekty skupiające się w czterech kluczowych obszarach, które pozwoliły skutecznie realizować założoną strategię rozwoju: zrównoważony rozwój i środowisko, komunikacja i działania na rzecz interesariuszy oraz społeczności lokalnej i bezpieczeństwo. Zostały one poprzedzone analizą ryzyk w zakresie zmian klimatu, aspektów społecznych oraz ładu korporacyjnego, co pozwoliło nakreślić kluczowe dla spółki obszary działań w dynamicznie zmieniającym się świecie pod względem społecznym, politycznym i w okresie obarczonym niepewnością. Równocześnie przygotowany raport doskonale wpisuje się w prowadzoną od lat politykę i strategię całej Grupy Tonsa (właściciela Olivia Centre), opierającej się nie tylko na maksymalizacji zwrotu, ale również korzyści społecznych oraz środowiskowych. 

Ekologia

Mamy świadomość odpowiedzialności spoczywającej na naszych barkach względem regionu, kraju i ekologicznej planety w perspektywie sektora, który ma znaczący wpływ na kształtowanie trendów i dobrych praktyk na rynku. – mówi Agata Kwapisiewicz, ESG Officer Olivia Centre. Jesteśmy świadomi, że proces budowania nowych nieruchomości oraz ich wieloletnie utrzymanie ma ogromne znaczenie dla klimatu. To znaczenie zostało podkreślone między innymi w raporcie “Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku nieruchomości” autorstwa ThinkCo z 2021 roku, według którego sektor budownictwa odpowiada globalnie za około 30% emisji gazów cieplarnianych oraz zużywa około 40% energii. Dlatego stawianie człowieka i środowiska w centrum myślenia o nieruchomościach jest naszym najważniejszym zadaniem.

Z tego powodu w Olivii Centre podjętych zostało szereg inicjatyw skupionych w programie określonym mianem Roku Ekologii, w czasie którego wypracowane zostały dobre praktyki i inicjatywy. Najważniejszym efektem tych inicjatyw jest wdrożenie ich w centrum na stałe. Wśród strategicznych decyzji związanych z troską o środowisko było oparcie decyzji organizacyjnych na idei zrównoważonego rozwoju i ich warunkowanie bieżącą pozytywną oceną w zakresie oddziaływania na środowisko naturalne, inwestowanie w budynki spełniające surowe wymagania konieczne przy certyfikacji budynków w systemie BREEAM oraz WELL, a także ukierunkowanie na minimalizację śladu węglowego. Każde z podjętych działań ma się przyczynić do osiągnięcia ambitnego celu, jaki został określony, aby do końca 2025 roku 50% energii elektrycznej zużywanej w Olivii Centre pochodziło ze źródeł odnawialnych. Zaangażowanie się grupy w redukcję śladu węglowego związane jest m.in. ze skoncentrowaniem się na współpracy z lokalnymi partnerami biznesowymi, którzy stanowią aż 99% kooperantów Olivii. Analiza pozwoliła również na weryfikację realizowanych działań w zakresie przetwarzania odpadów. W efekcie doszło do redukcji o 26% ilości odpadów z grupy metali i tworzyw sztucznych oraz o 24% odpadów resztkowych. O 16% zwiększyła się natomiast ilość przekazywanego do recyklingu szkła. Dzięki wdrożeniu wspólnie z firmą Essity Poland jako pierwsze centrum w Polsce projektu Tork Paper Cycle dokładnie 100% papieru ulega przetworzeniu, co przyczynia się do redukcji emisji CO2 związanej z produkcją papierowych ręczników o 40%.

Interesariusze

Również w zakresie inicjatyw społecznych Olivia od lat realizuje szereg projektów, poprzez które można ją uznać za lidera w zakresie zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej. Wdrażane rozwiązania na etapie planowania są analizowane z uwzględnieniem różnych interesariuszy i oparte są na partycypacji społecznej, a nie rzadko również z udziałem społeczności lokalnej i na jej rzecz. 

Staramy się też opowiadać o dzielnicy w interesujący, niestandardowy sposób, promując dzielnicę i przybliżając jej historię. W serii autorskich filmów pt. „Oliwa Jakiej Nie Znacie” pokazaliśmy oliwskie miejsca niezwykłe oraz nietuzinkowych ludzi, którzy tworzą klimat i historię dzielnicy. – mówi Bogusław Wieczorek, pełnomocnik Zarządu Olivia Centre. Z myślą o prężnym rozwoju dzielnicy dofinansowaliśmy lokalne inicjatywy w ramach Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego. W jego ramach sfinansowaliśmy Świąteczny Festyn w Oliwie, Oliwską Stację Rekreację, zajęcia ruchowe dla osób dotkniętych chorobą Parkinsona i wiele innych ważnych inicjatyw. 

Olivia współpracuje także z organizacjami na rzecz pobudzenia przedsiębiorczości, jak i rozwoju nowoczesnych miast. Przykładami są liczne wspólne inicjatywy z organizacją Pracodawcy Pomorza oraz realizowany wspólnie z Miastem Gdańsk i Politechniką Gdańską projekt CRUNCH, w którym dzięki zaangażowaniu i współpracy środowiska miejskiego, naukowego i biznesowego, trwają badania na jednym z ważniejszych gdańskich węzłów przesiadkowych (integracyjnych) komunikacji miejskiej w dzielnicy Oliwa. Etapem realizacji projektu będzie stworzenie przyjaznej mieszkańcom zielonej przestrzeni w sercu oliwskiej pętli tramwajowej, co spotkało się również z dużym uznaniem Rady Dzielnicy Oliwa. Na tej podstawie ma powstać model prototypowania przestrzeni miejskich, co pozwoli na ekologiczne gospodarowanie zasobami i zrównoważone planowanie miast. Projekt staje się modelowym przykładem myślenia o przyszłości miast i jako taki został już zaprezentowany na licznych kongresach naukowych, m.in. w czasie Kongresu Innowacji Zrównoważonego Rozwoju (SRI2021) w Brisbane i na Biennale Architektury w Wenecji.

W Olivia Centre funkcjonuje grupa Społecznik, realizująca szereg społecznych inicjatyw lokalnych. W jej ramach zorganizowana została np. zbiórka komputerów i laptopów dla dzieci z pomorskich szkół, aby zapewnić możliwość nauki zdalnej w czasie pandemii Covid-19 i przeciwdziałać cyfrowemu wykluczeniu dzieci, które wcześniej nie miały komputerów. Wraz z Caritas Archidiecezji Gdańskiej członkowie grupy Społecznik zadbali o osoby starsze, przekazując im m.in. żywność i wielkanocne paczki. Olivia przez cały czas pandemii finansowała i dostarczała odzież ochronną i obiady pracownikom dwóch gdańskich szpitali. Społeczność Olivii to aktywna, zintegrowana grupa, która stanowi nie tylko wyróżnik rynkowy gdańskiego obiektu, ale niejednokrotnie uznawana jest przez rezydentów za istotny czynnik wpływający na satysfakcję i poczucie spełnienia ich pracowników. 

Szereg projektów realizowanych w Olivii ma przy tym swoje źródło i inspirację z samej społeczności rezydentów, którzy są częścią procesu decyzyjnego w sprawie rozwiązań przygotowywanych na terenie obiektu. Najważniejszym efektem ich współpracy w czasie warsztatu w duchu design thinking jest oddanie do użytku Olivii Garden, zielonej enklawy w sercu Olivii Centre. Jest to egzotyczny ogród o powierzchni 740 m2 i wysokości 9 m, z antresolą o powierzchni ponad 100 m2. Garden został obsadzony 4 tysiącami roślin reprezentującymi ponad 150 gatunków. W 2021 r. zdobył nagrodę w konkursie CIJ Awards Poland, w kategorii Best Interior/Exterior Design, a w 2022 roku European Property Award. Celem projektu było stworzenie przestrzeni, dzięki której można się zrelaksować, wyciszyć i odbudować wewnętrzną harmonię, co wśród tak wielkiej liczby zachwycających roślin sięgających nawet 11 metrów wysokości jest niezwykle przyjemne. Przestrzeń Olivii Garden dopełniła koncept nowoczesnego otwartego dla pracowników centrum i mieszkańców Trójmiasta, w którym potrzeby interesariuszy traktowane są priorytetowo.

Projekt wciąż rozwijany jest w duchu wielofunkcyjnego i przyjaznego centrum, w którym poza powierzchniami biurowymi dostępny jest szereg usług, w skład których wchodzi centrum medyczne, apteka, fryzjer, przedszkole, szkoła podstawowa i liceum, 8 restauracji, egzotyczny ogród, piekarnia, fitness club i liczne punkty handlowe. Na szczycie jej najwyższego budynku Olivia Star znajduje się uwielbiany przez mieszkańców i turystów ogólnodostępny punkt widokowy, restauracje prowadzone przez Paco Pereza - zdobywcę 5***** Michelin oraz centrum eventowo-konferencyjne. To czyni z niej miejsce przyjazne i dostępne dla całej społeczności lokalnej i międzynarodowej.

Bezpieczeństwo

Zaprezentowany raport obejmuje również sprawozdanie z kroków podjętych na rzecz bezpieczeństwa rezydentów i gości centrum. Dział, sprawujący pieczę nad zapewnieniem bezpieczeństwa obiektu składa się w 75% procentach z certyfikowanych ratowników medycznych, a wszyscy pracownicy i współpracownicy Olivii zostali przeszkoleni w zakresie BHP i pierwszej pomocy medycznej. Uzyskany w 2021 roku i potwierdzony rok później certyfikat WELL Health & Safety Rating potwierdził, że Olivia Centre jest najbezpieczniejszym miejscem do pracy na świecie ponieważ we wszystkich 25 analizowanych kategoriach Olivia w 100% spełniła wszystkie kryteria certyfikacji. Żadne inne centrum biznesowe na świecie nie wspięło się na taki poziom bezpieczeństwa. Taki wynik, to dowód najwyższej jakości świadczonych usług i wdrażanych rozwiązań. Unikalnym rozwiązaniem, które pozwala Olivii wyróżniać się na świecie, to zastosowana na stałe jonizacja powietrza, która stosowana jest w najbardziej prestiżowych obiektach, do których należy m.in. Biały Dom, Uniwersytet Harvarda czy Pałac Prezydencki w Abu Dhabi. 

Byliśmy i jesteśmy świadomi potrzeby budowania i utrzymywania naszych budynków w sposób zrównoważony. – podkreśla Maciej Grabski, inwestor Olivia Centre. Wiemy, że nieodpowiedzialne wykorzystywanie zasobów naturalnych i energii jest kosztowne etycznie, finansowo oraz ekologicznie. W nadchodzącym roku zamierzamy rozwijać ten obszar, stawiając na ewolucję naszych celów i zadań w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, które powszechnie dzieli się na trzy sfery – środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny, tworzące razem ESG. Priorytetem z zakresu ESG jest dalsza strukturyzacja i systematyzacja naszych działań pod kątem zrównoważonego rozwoju, a wyzwaniem na najbliższych 5 lat jest utrzymanie statusu Olivii Centre jako bezpiecznego, zdrowego oraz przyjaznego środowiska pracy i spędzania czasu wolnego, niezależnie od zmian wpływających na życie zawodowe ludzi na całym świecie. Wszystkie nasze działania są prowadzone z poszanowaniem przepisów prawa oraz zgodnie z obecnymi w biznesie trendami i kierunkami, które również i my wyznaczamy. Jesteśmy integralną częścią Trójmiasta i wnosimy znaczący wkład w regionalny biznes i gospodarkę. Olivia przyciąga inwestycje oraz zapewnia miejsca pracy. Ale nie tylko. Organizuje też liczne wydarzenia kulturalne, społeczne, sportowe i oferuje inne, aktywne formy spędzania czasu wolnego. Celem raportu jest umożliwienie podmiotom zainteresowanym przegląd naszego wpływu na lokalną gospodarkę, środowisko i społeczeństwo.

Metodologia

Raport powstał w oparciu o międzynarodowe standardy raportowania GRI i wytycznymi dla ujawnień klimatycznych TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Tonsa opracowała go pomimo faktu, że nie jest zobligowana do przygotowania raportu niefinansowego, jednak biorąc pod uwagę oczekiwania interesariuszy oraz zmiany legislacyjne, w tym dyrektywę CSRD, już teraz zdecydowała się przygotować raport zrównoważonego rozwoju. U podstaw tej decyzji leży chęć prowadzenia otwartej komunikacji z naszymi interesariuszami oraz wskazaniu istotnych aspektów związanych ze środowiskiem. Natomiast zastosowanie obiektywnych norm i wytycznych pozwoli na ich porównanie się z rynkiem  – mówi Bogusław Wieczorek.

Cały raport dostępny jest na stronie:   https://www.oliviacentre.com/o-nas/esg/

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe