informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AB S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AB S.A.

Technologie / 2011.12.15

14 grudnia 2011 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AB. Wśród podjętych uchwał znalazły się między innymi:

  • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AB S.A. przyjęło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010/2011 zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010/2011 rok i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010/2011, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki.
  • Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdziło przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej AB za 2010/2011 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2010/2011.
  • WZA zdecydowało także o udzieleniu absolutorium dla członków organów spółki.
  • Decyzją Walnego Zgromadzenia AB S.A. zysk Spółki za rok 2010/2011, w kwocie 39 960 906,36 zł zostanie w całości przeznaczony na kapitał rezerwowy Spółki.
  • WZA zdecydowało również o umorzeniu 146.358 akcji zwykłych na okaziciela. W związku z tym, kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o 146.358,00 zł.

Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

 

informacja prasowa: A.B.

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe