informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Grupy GPW podsumowuje I półrocze 2013

Grupy GPW podsumowuje I półrocze 2013

Giełda / 2013.07.31

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie kończy pierwszą połowę 2013 r. z przychodami ze sprzedaży na poziomie 143,9 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. oznacza wzrost o 7,4%. Jest to zarazem najlepsze półrocze w historii GPW pod tym względem. Duży wzrost przychodów (o 60,5% do 38,4 mln zł) został odnotowany w linii biznesowej ‘rynek towarowy’, co jest efektem przejęcia w lutym 2012 r. Towarowej Giełdy Energii. Przychody z rynku finansowego obniżyły się natomiast do 104,2 mln zł, czyli o 3,8% rok do roku, głównie na skutek spadku wolumenów na rynku instrumentów pochodnych oraz obniżki opłat transakcyjnych, które GPW wprowadziła z początkiem roku na rynkach akcji i kontraktów terminowych.

Obroty akcjami w I półroczu 2013 r. wyniosły 111,8 mld zł, co przekłada się na ponad 15% wzrost rok do roku i na rosnące znaczenie GPW w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W II kw. 2013 r. udział GPW w obrotach akcjami w tym regionie przekroczył 60%, a w samym czerwcu osiągnął rekordowe 65%. Koszty operacyjne Grupy GPW zwiększyły się o 6,5 mln zł (8,8%) do 80,9 mln zł, co jest wypadkową: wyższych konsolidowanych kosztów Grupy TGE (w I połowie 2012 r. TGE była konsolidowana tylko od marca), wzrostu kosztów wynagrodzeń i amortyzacji. Amortyzacja wzrosła o 3,3 mln zł (40,3%) rok do roku w związku z uruchomieniem 15 kwietnia br. nowoczesnego systemu transakcyjnego Universal Trading Platform (UTP).

– Dla GPW wdrożenie nowej technologii było bez wątpienia dużym wysiłkiem finansowym, który w postaci zwiększonej amortyzacji będzie się oczywiście odzwierciedlał w wynikach finansowych naszej spółki. Zmiana ta pozwoli jednak nie tylko na utrzymanie, ale na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej GPW i całego polskiego rynku kapitałowego w Europie – ocenił Adam Maciejewski, Prezes Zarządu GPW.

Równolegle Grupa GPW podjęła w ostatnich miesiącach szereg inicjatyw nakierowanych z jednej strony na podnoszenie wiarygodności rynku kapitałowego (np. zmiany dotyczące zasad funkcjonowania NewConnect i Catalyst, uzgodnienia dotyczące tzw. spółek groszowych), jak i na rozwój biznesu.

– W tym ostatnim przypadku warto wspomnieć o kontynuacji polityki dywersyfikacji źródeł przychodów - utworzeniu nowej linii biznesowej - pakietu usług świadczonych na rynkach towarowych przez spółkę zależną WSEInfoEngine oraz utworzonym ponad pół roku temu rynku gazu w ramach TGE. W kontekście realizowanej właśnie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, która wprowadza obowiązek sprzedaży określonej części gazu ziemnego na giełdzie towarowej, Grupa GPW posiadająca zaawansowaną i bezpieczną infrastrukturę do zawierania i rozliczania transakcji towarowych, ma szansę odegrać istotną rolę w procesie liberalizacji rynku gazu w Polsce – podsumował Adam Maciejewski.

Wynik operacyjny Grupy GPW za pierwsze półrocze 2013 r. wyniósł 63,7 mln zł, a netto 59,0 mln zł, czyli odpowiednio o 4,9% (3,3 mln zł) i o 2,0% (1,2 mln zł) mniej w porównaniu z I półroczem 2012 r. Spadek nastąpił pomimo wspomnianego wzrostu przychodów Grupy o 9,9 mln zł i nominalnie mniejszej zmiany kosztów. Jego przyczyną było m.in. wysokie dodatnie saldo na pozostałej działalności operacyjnej w I półroczu 2012 r., które w wyniku zdarzeń o charakterze jednorazowym zostało zwiększone o 6,4 mln zł.

źródło: gpw/informacjebranżowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe