informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Kiedy i jakie spółki wypłacają udziały w zyskach?

Kiedy i jakie spółki wypłacają udziały w zyskach?

Giełda / 2023.09.19

Naturą i podstawową zasadą działania spółek akcyjnych jest sprzedaż własnych udziałów na runku aukcyjnym. Posiadając papiery wartościowe danej spółki stajemy się jej współwłaścicielem. Jako współwłaściciele mamy również prawo decydowania o najważniejszych sprawach spółki, a także do części zysków czyli dywidendy. Dywidendy stanowią istotny element inwestowania w akcje, umożliwiając inwestorom czerpanie pasywnego dochodu z posiadanych udziałów w spółkach. Poniżej przedstawimy kiedy i jakie spółki zwykle wypłacają dywidendy oraz jak inwestorzy mogą korzystać z tego źródła dochodów.

Kiedy spółki wypłacają dywidendy?

W większości przypadków spółki ogłaszają wypłatę dywidend co kwartał. Oznacza to, że inwestorzy mogą oczekiwać wypłaty co trzy miesiące. Czasami spółki ogłaszają również wypłaty półroczne lub roczne. Wypłata dywidend zależy od zdolności spółki do generowania zysków. Jeśli spółka osiąga dobre wyniki finansowe, istnieje większa szansa na wypłatę atrakcyjnej dywidendy. Decyzje o wypłacie dywidendy i jej wysokości podejmuje się na walnym zebraniu akcjonariuszy. Może się zdarzyć, że dostępne na giełdzie akcje stanowią mniej niż 50% całej puli i decyzję o wypłacie dokonuje udziałowiec większościowy. Niekiedy nawet mimo wypracowania dużego zysku firmy wypłacają tylko część, bądź nie wypłacają wcale dywidend, przeznaczając ten kapitał na inwestycje lub innowacje.

Z tego powodu warto sprawdzić historie wypłat spółki. Spółki o długiej historii regularnych wypłat dywidend mają większe prawdopodobieństwo kontynuowania tego trendu. Inwestorzy często analizują historię dywidend, aby ocenić, czy spółka jest stabilna i wiarygodna. Niektóre sektory branżowe są też bardziej skłonne do wypłacania dywidend niż inne. Na przykład spółki z sektora finansowego, telekomunikacyjnego i energetycznego często wypłacają dywidendy ze względu na stabilność ich przepływów finansowych.

Jakie spółki wypłacają dywidendy?

Aby spółka wypłaciła dywidendę najlepiej, aby spełniała kilka warunków. Po pierwsze musi to być spółka o stabilnych dochodach, silnej pozycji rynkowej i zdolności do generowania zysków. Inwestorzy cenią sobie te spółki za ich zdolność do regularnej wypłaty pasywnego dochodu.

Oczywiście spółka powinna mieć kapitał, z którego może wypłacić dywidendy. Spółki, które osiągają znaczący zysk kapitałowy częściej decydują się na wypłatę dywidend, aby dzielić się częścią swojego sukcesu z akcjonariuszami. Duża część spółek wzrostowych może nie wypłacać dywidendy lub mogą być one dużo niższe niż w przypadku spółek stabilnych. Te spółki skupiają się na inwestycjach w rozwój ograniczając zaspokajanie oczekiwań inwestorów na dochody.

Korzyści dla inwestorów

Wypłacanie dywidend wiąże się z oczywistymi korzyściami dla inwestorów. Po pierwsze mogą oni czerpać stały pasywny dochód z wypłacanych dywidend, co jest szczególnie atrakcyjne w okresach niskich stóp procentowych. Spółki wypłacające dywidendy zazwyczaj dążą do utrzymania stabilnej pozycji na rynku i długoterminowej wartości, co może wpływać na rozwój kapitału. Jest to jednocześnie świetna metoda na ograniczenie ryzyka. W oczekiwaniu na wzrost wartości spółki w międzyczasie możemy otrzymywać wypłaty z dywidend, które możemy reinwestować w spółkę.

Mimo tych korzyści spółki dywidendowe niosą ze sobą pewne ryzyko. Nigdy nie mamy pewności, że dana spółka będzie je wypłacała. Ceny akcji podlegają ciągłym wahaniom i może się zdarzyć na tyle duży spadek, że przyniesie nam to straty. Zyski z dywidend są również opodatkowane i jeżeli doliczymy koszty obsługi, może się okazać, że rentowność takiej inwestycji nie będzie zadowalająca. Decyzja o inwestowaniu w spółki dywidendowe zależy wyłącznie od indywidualnej strategii inwestora. Niemniej jest to jeden ze sposobów na dywersyfikacje portfela.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe