informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Unijna dyrektywa energetyczna - komentarz ekspertów Purmo

Unijna dyrektywa energetyczna - komentarz ekspertów Purmo

Nieruchomości / 2013.06.18

Zmniejszenie zużycia energii staje się priorytetem w działaniach urzędników w Polsce i Unii Europejskiej. Zgodnie z dyrektywami unijnymi ważny będzie rok 2020 – do tego czasu ma zostać zmniejszone zużycie energii pierwotnej o 20%. Również od tego roku na terenie wszystkich państw UE, w tym w Polsce, obowiązkiem stanie się budowanie domów o niemal zerowym zużyciu energii. Istotną rolę w oszczędzaniu energii odgrywają funkcjonalne i efektywne systemy ogrzewania oraz chłodzenia. Dlatego już teraz warto zainwestować w energooszczędne instalacje grzewcze marki Purmo.

Zrównoważone użytkowanie energii staje się coraz bardziej naglącą i istotną kwestią. Dotyczy nas wszystkich i każdemu może przynieść wymierne korzyści – w kontekście gospodarek poszczególnych państw lub całej UE, ale też dla indywidualnych osób. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej pozwoliłoby na zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz stworzenie nowych miejsc pracy,
a także rozwój i powstawanie nowych przedsiębiorstw. Poprawa efektywności energetycznej to również lepsze wykorzystanie zasobów energetycznych, a co za tym idzie, uniezależnienie się od często droższego importu. Zrównoważone użytkowanie energii oznacza także obniżoną emisję CO₂ oraz innych zanieczyszczeń, co zapewnia lepszą jakość życia mieszkańców i dbałość o ekosystem.

Mając to na uwadze Parlament Europejski i Rada UE uchwaliły dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej (2012/27/UE), której celem jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20% - do roku 2020 - oraz położenie podstaw do dalszej poprawy efektywności energetycznej po tym terminie. W ramach dyrektywy każde państwo członkowskie ma obowiązek wprowadzenia krajowych systemów zobowiązujących do oszczędności energii – ukierunkowanych na obniżenie zużycia energii końcowej o 1,5 % rocznie. W dekrecie dużo miejsca poświęcono promowaniu efektywności ogrzewania i chłodzenia. Urzędnicy główny nacisk położyli na zastosowanie w skali kraju efektywnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych, głównie opartych na kogeneracji (proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej). Jednak my również możemy przyczynić się do obniżenia zużycia energii – montując w domach energooszczędne systemy grzewcze marki Purmo. Zużywają one nawet o 15% mniej energii od tradycyjnych grzejników, przy zachowaniu optymalnych warunków komfortu we wnętrzach.

“Państwa członkowskie Unii Europejskiej już teraz zobowiązane są do stworzenia i wprowadzenia w życie założeń efektywności energetycznej w ścisłym horyzoncie czasowym do roku 2020 (Dyrektywa 20/20/20). Oznacza to m.in. osiągnięcie poziomu oszczędności energii pierwotnej w wysokości 20% w stosunku do zużycia liczonego za rok 2007, redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20% i zapewnienie, że 20% energii końcowej brutto będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do potwierdzania korzystnych właściwości energetycznych swoich budynków odpowiednimi świadectwami energetycznymi. To argumenty za wyborem instalacji grzewczych, zapewniających zwiększoną efektywność energetyczną instalacji z grzejnikami w systemach niskotemperaturowych. Wspomniane cele efektywności energetycznej dotyczą przede wszystkim budownictwa, odpowiedzialnego za 40% całościowego zużycia energii w Europie.” – wyjaśnia Mikko Iivonen, Dyrektor ds. Technicznych i Normalizacji w Rettig ICC.

O energooszczędności powinniśmy pamiętać wszyscy, jednak może to być szczególnie opłacalne dla osób planujących budowę własnego domu. Poza długofalowymi korzyściami płynącymi ze znacznego obniżenia kosztów ogrzewania nieruchomości, można także uzyskać dodatkowe środki na budowę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił system dopłat do kredytów na wznoszenie lub zakup energooszczędnych budynków. Osoby spełniające określone przez NFOŚiGW warunki mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 30 tysięcy złotych brutto do domu energooszczędnego w standardzie NF40 i do 50 tysięcy złotych brutto do domu energooszczędnego w standardzie NF15. Warto skorzystać z możliwości dopłat, ponieważ zgodnie z inną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2010/31/UE) od roku 2020 budowanie domów o niemal zerowych zużyciu energii będzie obowiązkowe.

“Oszczędność zużycia energii jest kluczową kwestią dla każdego, w szczególności w budownictwie. W Europie, domy mieszkalne i budynki użyteczności publicznej muszą uwzględniać coraz surowsze wytyczne odnośnie efektywności energetycznej – Dyrektywy Unii Europejskiej EPBD 2002/91/EC i nowelizacja 2010/91/EC wymagają wprowadzenia certyfikacji poziomów zużycia energii dla właścicieli i najemców nieruchomości. Dodatkowo, państwa członkowskie UE zobowiązane są do stworzenia i wprowadzenia w życie celów efektywności energetycznej w ścisłym horyzoncie  czasowym do roku 2020 (Dyrektywa 20/20/20).“ – tłumaczy Mikko Iivonen.

“Kraje europejskie wprowadzają własne, lokalne wytyczne, których celem jest poprawa efektywności energetycznej, wg indywidualnych ustaleń pomiędzy UE i każdym państwem członkowskim. Pomimo różniących się celów i wartości dla poszczególnych krajów, obserwuje się w całej Europie spadkowy trend w zużyciu energii. Niektóre cele są wyjątkowo surowe, bazując na – traktowanej priorytetowo – tendencji do zwiększania udziału źródeł odnawialnych w całkowitym bilansie energetycznym i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ustalenia te są przyczyną silnej presji, wywieranej na właścicieli budynków, odnośnie redukcji zużycia energii w stopniu wyższym, niż wymagany przez państwowe wytyczne. W całej Europie trend zwiększania efektywności energetycznej wynika również z innych przyczyn. Ceny paliw kopalnych wykazują ciągłą tendencję wzrostową, a zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego zmniejszają się, powodując wzrost ich wartości.”

Nie bez znaczenia jest także coraz większa świadomość ekologiczna europejskiej opinii publicznej. Preferencje konsumenckie coraz częściej skłaniają się ku rozwiązaniach technologicznych określanych jaki przyjazne środowisku. Biorąc pod uwagę te tendencje firma Rettig Heating przeprowadziła kilkuletnie, szeroko zakrojone badania dotyczące zapotrzebowania energetycznego budowanych współcześnie budynków oraz optymalizacji systemów grzewczych pod kątem jak najbardziej efektywnego wykorzystania energii. Wyniki tych badań, wraz z obszernym poradnikiem dotyczącym optymalizacji systemów ogrzewania pod hasłem „Purmo Clever Heating Solutions” można przeczytać on-line lub pobrać 

źródło: purmo/informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe